โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร"หนังสือยกเลิกโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการระบบ e-GP  รุ่น 8-11"

   

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน  คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  การตรวจรับพัสดุ  การบริหารสัญญา ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539” รุ่นที่ 5-10

             
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การจัดเก็บภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่รอบปีประเมิน พ.ศ.2561 - 2564การติดตามหนี้ค้างชำระ  การจำหน่ายลูกหนี้ พร้อมการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท้องถิ่น รุ่นที่ 5 - 8

   

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจ้างก่อสร้างของทางราชการ  และการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1-6

             
 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก(สมศ.)  และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีพร้อมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง” รุ่นที่ 1-7

   

หลักสูตร  “บทลงโทษทางละเมิด วินัย กับการตรวจสอบและแนวทางการไต่สวนของ ป.ป.ช. คดีทุจริตและเตรียมความพร้อมการจัดทำและยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการตามแนวทางของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)” รุ่นที่ 1 - 5

             
 

 หลักสูตร “เทคนิคป้องกันการร่วมรับผิดจากการพิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายการจ่ายขาดเงินสะสมของสภาท้องถิ่น  พร้อมหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือประชาชนภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่)”  รุ่นที่ 1 - 4

   

หลักสูตร“สารพันปัญหาที่ถูกทักท้วงเรียกคืนเงินด้านงบประมาณ เงินช่วยเหลือสาธารณภัยการจัดงานและการแข่งขันกีฬา  การฝึกอบรมศึกษาดูงาน  นิติกรรมอำพรางค่าเช่าบ้าน

             
 

หลักสูตร“หลักเกณฑ์ใหม่ของการเลื่อนระดับประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ  การทำข้อตกลง (MOU)การประเมินผลการปฏิบัติงานและวิธีป้องกันการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลิกจ้าง การต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง พร้อมทิศทางร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและทุนการศึกษาท้องถิ่น” รุ่น 1-3

     หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  (แก้ไขฉบับที่ 5) พ.ศ.2558  และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543ภายใต้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558” รุ่น 1-4

             
             

 
ใบจองโรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่