โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - 4

 

      โครงการฝึกอบรม “ทบทวนอำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไป  การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ฝึกปฏิบัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และทิศทางร่างพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. .... " รุ่นที่ 1-6
 

             
      โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการทำสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่" (WORK SHOP การทำสำนวนความรับผิดทางละเมิด) รุ่น 1 - 8

     

โครงการฝึกอบรม "การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด (ฉบับปรับปรุง 2560) และกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ" รุ่น 1-8

 

             
   โครงการฝึกอบรม "วินัยที่ดีของข้าราชการท้องถิ่นและการสอบสวนทางวินัย (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) รุ่น 1 - 4

     

 โครงการฝึกอบรม "แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดร่างขอบเขตงาน การตรวจรับพัสดุ การจัดทำร่างสัญญาใหม่ 14 สัญญา  และการบริหารสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) เชิงปฏิบัติการ" รุ่น 7 - 11 

 

             
 

โครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (แก้ไขฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ภายใต้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก" รุ่น 5 -8

     

 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร

"การพัฒนารูปแบบการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและการเขียนรายงาน การประเมิณตนเองรูปแบบใหม่สักกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บผลงาน การพัฒนางาน เพือ่เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น" รุ่นที่ ๑-๗

             
     โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ระยะก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการจัดหาพัสดุ  กรณีศึกษาการรับผิดทางละเมิดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทิศทางความก้าวหน้า การทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU)”

       โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำ-แก้ไข-รายงานผลแผนจัดหาพัสดุ  การกำหนดร่างขอบเขตของงาน  แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ Price Performance  จ้างออกแบบหรือจ้างควบคุมงานก่อสร้าง  การอุทธรณ์และข้อร้องเรียน การลงโทษผู้ทิ้งงาน  การบริหารสัญญา  การตรวจรับพัสดุ  และการจำหน่ายขายทอดตลาดทรัพย์สิน” รุ่นที่ 1-5 

 

             
           

 

    โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “มาตรการบังคับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 

แนวทางการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท้องถิ่น พ.ศ. ....”  รุ่น 1-5

     

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“การสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการ การเดินทางไปราชการ

และการจัดฝึกอบรม อสม. / อปพร. หรือบุคคลภายนอก และบุคคลภายในท้องถิ่น

การเบิกจ่ายค่ารับรองและเลี้ยงรับรอง พร้อมแนวทางการจัดตั้ง-การตั้งงบประมาณ-การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.  " รุ่นที่ 1-5 

 

             
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  การจัดทำและการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดงานประเพณี การแข่งขันกีฬา การจัดฝึกอบรม  เงินอุดหนุน  การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย การกันเงินงบประมาณที่ถูกต้อง และกรณีศึกษาข้อทักท้วง สตง. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  รุ่น 1-5

       
             

 
ใบจองโรงแรมเอสดี อเวนิว กทม.