โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร งานชลประทาน  งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม  การจัดทำและเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  (กรณีวงเงินไม่เกิน ล้านบาท) และการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการ      ตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน” (ภาคทฤษฎี) รุ่นที่ 1 - 6   

 

   

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตรระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบัติจริง ๒)” รุ่นที่ 1 - 6 

 

               
  
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การกำหนดหลักเกณฑ์ Price Performance ครุภัณฑ์  การกำหนดร่างขอบเขตของงานและ Specการจ้างออกแบบหรือจ้างควบคุมงานก่อสร้าง  การอุทธรณ์และข้อร้องเรียน การลงโทษผู้ทิ้งงาน  การตรวจรับพัสดุ การจำหน่ายพัสดุประจำปี หลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ และการบริหารสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ภาคปฏิบัติ” รุ่นที่ 8 - 13 

  

   

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม การทำลาย  รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามหลักการบริหารงานสารบรรณและงานธุรการและการรักษาความลับของทางราชการ” รุ่นที่ 1-4

               
  
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “Update สาระน่ารู้  GURU  ท้องถิ่น  ด้านการจัดทำงบประมาณ  การเงินการคลัง  การจัดหาพัสดุ ภายใต้ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ พร้อมการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบใหม่ (ฉบับที่ ๔)”  

 

   

ครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์  เครื่องแต่งกาย  การเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชน  กรณีศึกษาการรับผิดทางละเมิดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสังกัดท้องถิ่น”  รุ่น 1- 4

 

             
             
             
     โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง พ.ศ.2561 การเตรียมความพร้อมการประเมิน  ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสี่ พร้อมการเขียนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา”  รุ่นที่  1 – 6

 

     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจาะลึกแนวทางวิธีปฏิบัติและการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ประกาศและกฎกระทรวงที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภายใต้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พร้อมกรณีศึกษาคดีทางปกครองและคดีละเมิด”   รุ่น 1 - 5 

  

             
             
             
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญ  และกฎหมายจัดตั้ง และการจัดทำยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการ”  รุ่น  1 – 6 

 

 

     

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “การจัดทำและยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการเชิงปฏิบัติการ  กับการตรวจสอบและการไต่สวนของ ป.ป.ช.  ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑” 

รุ่น  1 – 6

 

 

             
              
             
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ภาคปฏิบัติจริง)” รุ่น 8-11 

 

 

 

 

     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  "การกำหนดหลักเกณฑ์
 Price Performance ครุภัณฑ์  การกำหนดร่างขอบเขตของงานและ Spec  การจ้างออกแบบหรือจ้างควบคุมงานก่อสร้าง การจำหน่ายพัสดุประจำปีและการบริหารสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K
ภาคปฏิบัติ" รุ่นที่ 1 - 7

 

             
 

 

           

 

             
             
             
           

 

   

       
             
             
             

 
ใบจองโรงแรม เมธาวลัย ชะอำ