หลักสูตร “ขั้นตอนการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 256๓  พร้อมการจัดทำรายละเอียดประกอบงบประมาณและการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓” รุ่นที่ ๑ – ๘

 

 

 หลักสูตรการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ภาคปฏิบัติจริงการพิจารณาผล การตรวจรับพัสดุ-การจ้าง การบริหารสัญญา ของคณะกรรมการจัดหาพัสดุจัดซื้อจัดจ้างและการทำร่างขอบเขตอาหารปรุงสำเร็จ  (โรงเรียน/ศพด.)พร้อมหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุรุ่นที่ ๑ – ๗

 

 

            

     

 

 หลักสูตร “คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. / เทศบาล /อบต.) ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒  และเตรียมความพร้อมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓” รุ่นที่ ๑ – ๑๐

 หลักสูตร “พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง กับการเตรียมความพร้อมกับการบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดเก็บจริง ๑ มกราคม ๒๕๖๓” รุ่นที่ ๑ – ๖

 

     

 

     

 หลักสูตร “เทคนิคการจดรายงานการประชุม การบริหารงานสารบรรณและงานธุรการ  รูปแบบและการพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  แนวทางการทำลายเอกสาร และการรักษาความลับของทางราชการ”รุ่นที่ ๑ – ๗

 หลักสูตร “การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคาร  งานชลประทาน  งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม  การจัดทำและเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ และการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน”รุ่นที่ ๑ – ๕

 

     

  หลักสูตร “วิธีปฏิบัติการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( ภาคปฏิบัติจริง ) ”รุ่นที่ ๑ – ๖

  หลักสูตร “เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒” รุ่นที่ 1-7
       
       

 

ใบจองโรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.