โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ภาคปฏิบัติจริง) รุ่น 8-11

 

 

     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  "การกำหนดหลักเกณฑ์
 Price Performance ครุภัณฑ์  การกำหนดร่างขอบเขตของงานและ Spec  การจ้างออกแบบหรือจ้างควบคุมงานก่อสร้าง การจำหน่ายพัสดุประจำปีและการบริหารสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K
ภาคปฏิบัติ" รุ่นที่ 1 - 7 

 

 

             
             
             
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์  เครื่องแต่งกาย  การเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชน  กรณีศึกษาการรับผิดทางละเมิดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสังกัดท้องถิ่น  รุ่น 1- 4

 

 

     

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญ  และกฎหมายจัดตั้ง และการจัดทำยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการ”  รุ่น  1 – 6 

 

 

             
              
             
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “การจัดทำและยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการเชิงปฏิบัติการ  กับการตรวจสอบและการไต่สวนของ ป.ป.ช.  ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑” 

รุ่น  1 – 6

 

 

     

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำ-แก้ไข-รายงานผลแผนจัดหาพัสดุ  การกำหนดร่างขอบเขตของงาน  แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ Price Performance  จ้างออกแบบหรือจ้างควบคุมงานก่อสร้าง  การอุทธรณ์และข้อร้องเรียน การลงโทษผู้ทิ้งงาน  การบริหารสัญญา  การตรวจรับพัสดุ  และการจำหน่ายขายทอดตลาดทรัพย์สิน” รุ่นที่ 1-5 

 

             
           

 

             
    โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “มาตรการบังคับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 

แนวทางการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท้องถิ่น พ.ศ. ....”  รุ่น 1-5


       โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“การสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการ การเดินทางไปราชการ

และการจัดฝึกอบรม อสม. / อปพร. หรือบุคคลภายนอก และบุคคลภายในท้องถิ่น

การเบิกจ่ายค่ารับรองและเลี้ยงรับรอง พร้อมแนวทางการจัดตั้ง-การตั้งงบประมาณ-การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.  " รุ่นที่ 1-5 

 

 

             
           

 

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  การจัดทำและการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดงานประเพณี การแข่งขันกีฬา การจัดฝึกอบรม  เงินอุดหนุน  การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย การกันเงินงบประมาณที่ถูกต้อง และกรณีศึกษาข้อทักท้วง สตง. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  รุ่น 1-5

       
             
             
             

 
ใบจองโรงแรมเอสดี อเวนิว กทม.