โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1 - 4

 

      โครงการฝึกอบรม “ทบทวนอำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไป  การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ฝึกปฏิบัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และทิศทางร่างพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. .... " รุ่นที่ 1-6
 

             
      โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการทำสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่" (WORK SHOP การทำสำนวนความรับผิดทางละเมิด) รุ่น 1 - 8

   

โครงการฝึกอบรม “ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกับการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 พร้อมการจัดทำขอบเขตของงาน TOR และการจัดหาพัสดุที่สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่าย” (หลักสูตร 3 วันเต็ม) รุ่น 1 - 8

             
   โครงการฝึกอบรม "วินัยที่ดีของข้าราชการท้องถิ่นและการสอบสวนทางวินัย (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) รุ่น 1 - 4

   

โครงการฝึกอบรม "การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตามอำนาจหน้าที่ขอสภาท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายท้องถิ่น" รุ่น 1- 7

             
 

โครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (แก้ไขฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ภายใต้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก" รุ่น 5 -8

   

 โครงการฝึกอบรม "การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด (ฉบับปรับปรุง 2560) และกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ" รุ่น 1-8

 

             
 

โครงการฝึกอบรม "โครงสร้างการตรวจสอบและการไต่สวนของ ป.ป.ช. กับคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา 157 การทุจริตต่อหน้าที่ การร่ำรวยผิดปกติ การปกปิดทรัพย์สิน การฮั้วประมูลวิธีเฉพาะเจาะจงฯ " รุ่น 1-8

     

โครงการฝึกอบรม "แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดร่างขอบเขตงาน การตรวจรับพัสดุ การจัดทำร่างสัญญาใหม่ 14 สัญญา  และการบริหารสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) เชิงปฏิบัติการ" รุ่น 7 - 11 

 

             
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ระยะก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุ แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการจัดหาพัสดุ  กรณีศึกษาการรับผิดทางละเมิดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทิศทางความก้าวหน้า การทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU)”

   

 

ขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
"การพัฒนารูปแบบการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและการเขียนรายงาน การประเมิณตนเองรูปแบบใหม่สักกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บผลงาน การพัฒนางาน เพือ่เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับและให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น" รุ่นที่ ๑-๗


 
ใบจองโรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่
ใบจองโรงแรมแมนดาริน โกลเด่นวัลเล่ย์ เขาใหญ่
ใบจองโรงแรม เมธาวลัย ชะอำ