โครงการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดร่างขอบเขตงาน การตรวจรับพัสดุ การจัดทำร่างสัญญาใหม่ 14 สัญญา  และการบริหารสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) เชิงปฏิบัติการ" รุ่น 1-6 

 

   

หลักสูตร “เทคนิคป้องกันการร่วมรับผิดจากการพิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายการจ่ายขาดเงินสะสมของสภาท้องถิ่น  พร้อมหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือประชาชนภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่)”  รุ่นที่ 1 - 4

             
 

"โครงการฝึกอบรม กลยุทธ์การติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระ การจำหน่ายลูกหนี้ ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และการเตรียมความพร้อม พ.รบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ...." รุ่น 1-6 

 

       โครงการฝึกอบรม "ปัญหาการใช้ดุลพินิจทางปกครองของผู้บริหารองค์กรที่นำไปสู่การตรวจสอบและแนวทางแก้ไข" รุ่น 1-6 

             
 

หลักสูตร“สารพันปัญหาที่ถูกทักท้วงเรียกคืนเงินด้านงบประมาณ เงินช่วยเหลือสาธารณภัยการจัดงานและการแข่งขันกีฬา  การฝึกอบรมศึกษาดูงาน  นิติกรรมอำพรางค่าเช่าบ้าน

      โครงการฝึกอบรม "เจาะลึกการกำหนดราคาลางและแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในการจ้างก่อสร้างพร้อมแนวทางการคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ" รุ่น 1-6

             
      โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการทำสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่" (WORK SHOP การทำสำนวนความรับผิดทางละเมิด) รุ่น 1 - 8

   

โครงการฝึกอบรม “ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกับการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 พร้อมการจัดทำขอบเขตของงาน TOR และการจัดหาพัสดุที่สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่าย” (หลักสูตร 3 วันเต็ม) รุ่น 1 - 8

             
   โครงการฝึกอบรม "วินัยที่ดีของข้าราชการท้องถิ่นและการสอบสวนทางวินัย (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) รุ่น 1 - 4

   

โครงการฝึกอบรม "การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตามอำนาจหน้าที่ขอสภาท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายท้องถิ่น" รุ่น 1- 7

             
 

โครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (แก้ไขฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ภายใต้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก" รุ่น 5 -8

   

 โครงการฝึกอบรม "การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด (ฉบับปรับปรุง 2560) และกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ" รุ่น 1-8

 

             
 

โครงการฝึกอบรม "โครงสร้างการตรวจสอบและการไต่สวนของ ป.ป.ช. กับคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา 157 การทุจริตต่อหน้าที่ การร่ำรวยผิดปกติ การปกปิดทรัพย์สิน การฮั้วประมูลวิธีเฉพาะเจาะจงฯ " รุ่น 1-8

       
   

 

     

 
ใบจองโรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่
ใบจองโรงแรมแมนดาริน โกลเด่นวัลเล่ย์ เขาใหญ่
ใบจองโรงแรม เมธาวลัย ชะอำ