โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 5 - 7 

 

      โครงการฝึกอบรม “ทบทวนอำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไป  การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ฝึกปฏิบัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์
และทิศทางร่างพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. .... " รุ่นที่ 1-6
 

             
              
             
   โครงการฝึกอบรม “แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (แก้ไขฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ภายใต้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก" รุ่น 5 -8

     

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำ-แก้ไข-รายงานผลแผนจัดหาพัสดุ  การกำหนดร่างขอบเขตของงาน  แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ Price Performance  จ้างออกแบบหรือจ้างควบคุมงานก่อสร้าง  การอุทธรณ์และข้อร้องเรียน การลงโทษผู้ทิ้งงาน  การบริหารสัญญา  การตรวจรับพัสดุ  และการจำหน่ายขายทอดตลาดทรัพย์สิน” รุ่นที่ 1-5 

 

             
           

 

             
    โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “มาตรการบังคับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและการจัดเก็บภาษีค้างชำระ 

แนวทางการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท้องถิ่น พ.ศ. ....”  รุ่น 1-5

       โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“การสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการ การเดินทางไปราชการ

และการจัดฝึกอบรม อสม. / อปพร. หรือบุคคลภายนอก และบุคคลภายในท้องถิ่น

การเบิกจ่ายค่ารับรองและเลี้ยงรับรอง พร้อมแนวทางการจัดตั้ง-การตั้งงบประมาณ-การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.  " รุ่นที่ 1-5 

 

 

             
           

 

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  การจัดทำและการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดงานประเพณี การแข่งขันกีฬา การจัดฝึกอบรม  เงินอุดหนุน  การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย การกันเงินงบประมาณที่ถูกต้อง และกรณีศึกษาข้อทักท้วง สตง. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  รุ่น 1-5

       
             
             
             

 
ใบจองโรงแรมเอสดี อเวนิว กทม.