หลักสูตร "การพัฒนาสือและนวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินและการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ" รุ่นที่ 1-6

   

เตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายระดับรอง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างงและการบริหารพัสดุภาครัฐ  รุ่นที่ 1-6 

 

             
 

"หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านงบประมาณทางการศึกษา การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำรายงานทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างฯ ของสถานศึกษาในสังกัด อปท." รุุ่นที่ 1-7

    หลักสูตร "เจาะประเด็นปัญหาการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง  การเบิกจ่ายเงิน การจัดหาพัสดุ  ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่และการป้องกันความรับผิดทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 1 -  5

             
 

หลักสูตร "การตรวจสอบและการไต่สวนของ ป.ป.ช. คดีทุจริต คดีร่ำรวยผิดปกติ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  การจัดทำและยื่อนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  และการพิจารณาอำนาจหน้าที่ของ อปท. ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายจัดตั้งฯ" รุ่นที่ 1 - 4 

    หลักสูตร“หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจ้างก่อสร้างและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐประกาศ และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของทางราชการ” รุ่นที่ 1 - 3

             
 

หลักสูตร"แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน คณะกรรมการซื้อหรือจ้างการตรวจรับพัสดุ การบริหารสัญญา ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539” รุ่นที่ 1 - 4 

   

หลักสูตร  “มาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและทิศทางการบริหารงานบุคคลกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและทุนการศึกษาท้องถิ่นและแนวทางการประเมิน สอบคัดเลือก ขณะถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย” รุ่นที่ 4 - 7

             
 

หลักสูตร

“กลยุทธ์การจัดเก็บภาษีป้าย  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่รอบปีประเมิน พ.ศ.2561 - 2564การติดตามหนี้ค้างชำระ  การจำหน่ายลูกหนี้ พร้อมการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท้องถิ่น”  รุ่นที่ 1-4 

       

 
ใบจองโรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่