โครงการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดร่างขอบเขตงาน การตรวจรับพัสดุ การจัดทำร่างสัญญาใหม่ 14 สัญญา  และการบริหารสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) เชิงปฏิบัติการ" รุ่น 1-6 

 

   

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน  คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  การตรวจรับพัสดุ  การบริหารสัญญา ภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539” รุ่นที่ 5-10

             
 

"โครงการฝึกอบรม กลยุทธ์การติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระ การจำหน่ายลูกหนี้ ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และการเตรียมความพร้อม พ.รบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ...." รุ่น 1-6 

 

   

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจ้างก่อสร้างของทางราชการ  และการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1-6

             
 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก(สมศ.)  และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีพร้อมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง” รุ่นที่  รุ่น  1- 7 

   

หลักสูตร  “บทลงโทษทางละเมิด วินัย กับการตรวจสอบและแนวทางการไต่สวนของ ป.ป.ช. คดีทุจริตและเตรียมความพร้อมการจัดทำและยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการตามแนวทางของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)” รุ่นที่ 1 - 5

             
 

 หลักสูตร “เทคนิคป้องกันการร่วมรับผิดจากการพิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายการจ่ายขาดเงินสะสมของสภาท้องถิ่น  พร้อมหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือประชาชนภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่)”  รุ่นที่ 1 - 4

   

หลักสูตร“สารพันปัญหาที่ถูกทักท้วงเรียกคืนเงินด้านงบประมาณ เงินช่วยเหลือสาธารณภัยการจัดงานและการแข่งขันกีฬา  การฝึกอบรมศึกษาดูงาน  นิติกรรมอำพรางค่าเช่าบ้าน

             
 

หลักสูตร“หลักเกณฑ์ใหม่ของการเลื่อนระดับประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ  การทำข้อตกลง (MOU)การประเมินผลการปฏิบัติงานและวิธีป้องกันการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลิกจ้าง การต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง พร้อมทิศทางร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและทุนการศึกษาท้องถิ่น” รุ่น 1-3

     หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  (แก้ไขฉบับที่ 5) พ.ศ.2558  และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543ภายใต้ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558” รุ่น 1-4

             
 

โครงการฝึกอบรม "ปัญหาการใช้ดุลพินิจทางปกครองของผู้บริหารองค์กรที่นำไปสู่การตรวจสอบและแนวทางแก้ไข" รุ่น 1-6 

 

    โครงการฝึกอบรม "การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัด (ฉบับปรับปรุง 2560)  และกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ" รุ่น 1-8 

 

             
 

โครงการฝึกอบรม "เจาะลึกการกำหนดราคาลางและแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในการจ้างก่อสร้างพร้อมแนวทางการคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ" รุ่น 1-6

 

    โครงการฝึกอบรม "โครงสร้างการตรวจสอบและการไต่สวนของ ป.ป.ช. กับคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา 157 การทุจริตต่อหน้าที่ การร่ำรวยผิดปกติ การปกปิดทรัพย์สิน การฮั้วประมูลวิธีเฉพาะเจาะจงฯ " รุ่น 1-8

 

             
             

 
ใบจองโรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่
ใบจองโรงแรมแมนดาริน โกลเด่นวัลเล่ย์ เขาใหญ่